تشکیل کمیته‌ آموزش عالی در زمینه ایجاد تعاملات بین‌المللی برای دوران پس از تحریم