معضل کتاب‌خوانی و عدم تمرکز فکری در جامعه/ تیراژ ۳۰۰ نسخه‌ای