واکسیناسیون رایگان دام ها در مقابل بیماری تب مالت در فارس