شمارگان کتاب در سال 93 به پایین ترین رقم در 34 سال گذشته رسید