درِ تمام سالن های همدان باید به روی هنرمندان باز باشد