متروو ۱۰۰۰خانه تاریخی نقاط تلاقی شهرداری اصفهان ومیراث فرهنگی است