چگونگی تشخیص عینک‌ آفتابی استاندارد بدون نیاز به دستگاه