اقتصادی مقاومتی را به معنای واقعی محقق کردیم/ سه سال آینده ١٠٠ درصد مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت گاز د