تسلط مقاومت و ارتش سوریه بر مناطق استراتژیک در القلمون