کارخانه ریسباف با همت وزارت راه و شهرسازی موزه بزرگ اصفهان می‌شود