بیانیه مشترک برای نجات عربستان از مخمصه یمن منتشر شد