نخستین محموله صادراتی انبار گوگرد بصورت مکانیزه بارگیری شد