هنوز باورهای درمانی به دور از حقایق علمی و آکادمیک در مردم وجود دارد