گرانی کتاب مخاطبان افغانستانی ناشران ایران را کاهش داده است