هیچ شاعر پارسی به وسعت حافظ با جامعه خود درگیری نداشته است