هدف استکبار از ایجاد شرایط کنونی در منطقه، تضعیف اسلام است