استخدام اپراتور دستگاه رنگرزی و مسئول کنترل و نظارت بر تاسیسات