خادمان قرآن دیگر سلیقه‌ای انتخاب نمی‌شوند/ 3 ویژگی مهم خادمان قرآن