هیچگاه استعفای کی‌روش را تأیید نکردم/پیش‌بینی‌کردم او از صحبت‌های وزیر ناراحت شود