پرداخت660 میلیارد تومان برای آبیاری زیر سطحی در کشور