افزایش توان و دامنه مانور دیپلماسی تهران/ توافق با ایران برای روسیه و آمریکا اهمیت دارد