ورود به بازار کشورهاي اقتصاد نوظهور در دستور کار قرار دارد