جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات مهم است