اعتراف کفاشیان:می خواستیم قرارداد کی روش را فسخ کنیم ،نماینده وزارت ورزش نگذاشت!