سنا طرح نظارت بر توافق را تصویب کرد/منندز: ایران نباید در ابتدای اجرای توافق امتیازی بگیرد