مزاح رهبرمعظم انقلاب در مورد سمنانی بودن دو رییس جمهور