جنگ هوایی سرنوشت یمن را تعیین نمی کند/ نیاز۱+۵به مذاکره بیشتر است