ماندن کی‌روش دست دولت است/هیچ‌گاه هیچ حرف مایلی‌کهن را قبول نداشتم