نتایج روز نخست مسابقات بین المللی رالی در استان فارس