بازار مسکن جانی دوباره گرفت/ خریداران چشم انتظار کاهش قیمت هستند