اقتصاد، بهداشت و مهاجرت؛ ۳ عامل کلیدی در انتخابات پارلمانی انگلیس