اعتراف کفاشیان:می خواستیم قرارداد کروش را فسخ کنیم ،نماینده وزارت ورزش نگذاشت!