پرانتزهای باقیمانده در توافق جامع هسته‌ای کدامند؟ تشریح گره‌های توافق از زبان هرمیداس باوند