تعداد کاربران فعال سرویس مخصوص بازی Curse Voice به بیش از ۱ میلیون نفر در ماه رسید