بازار مسکن جانی دوباره گرفت/خریداران چشم انتظار کاهش قیمت هستند