19اردیبهشت، آغاز ثبت نام عضویت در انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان