اهانتی جدید به مسلمانان؛ عرضه گوشت خوک با مهر « ...