ادبیات اخیر رهبری پاسخ کوبنده و شفاف به رفتار قلدرمآبانه آمریکا است