حضرت آیت الله شبیری زنجانی تشریح کرد:اصالة الصحة در ...