حزب اعتدال و توسعه در لیست انتخاباتی خود از معتدلین جریان‌های سیاسی استفاده می‌کند