صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور می‌تواند باعث انقلاب مدیریتی شود