قدردانی شهرام ناظری از فضای مثبت فعالیت های فرهنگی در فارس