پنج هزار کیلومتر راه روستایی در کشور آسفالت می شود