نمی‌شود برای حل همه مشکلات جامعه یک نسخه واحد پیچید