هنر فلز کاری از سابقه بسیار قدیمی و طولانی در اصفهان برخوردار است