سهل‌انگاری در کارها به برنامه‌های کشور لطمه وارد خواهد کرد