مسابقات سوارکاری استقامت به میزبانی لنجان برگزار شد