کشف ویروس Rombertik توسط سیسکو با قابلیت خودتخریبی بعد از شناسایی