- نکاتی که خودروسازان در قراردادهای جدید با شرکتهای خارجی باید مورد توجه قرار دهند