- لزوم اصلاح نحوه تعامل فضای تولید با قوانین پولی و بانکی در کشور